Banner

(TTV) Bài học lấy dân làm gốc ở Tuyên Quang

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu – Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, đến nay, tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn tỉnh, được thể hiện rõ nhất qua công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới.