Banner
08:46, 06/04/2020
Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết, không mời khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác là một số nội dung trong khuyến cáo của Bộ Y tế.