Banner
09:06, 23/07/2024

Chương trình nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.