Banner
08:49, 27/01/2023
Ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, bước tiến quan trọng, có tính quyết định để Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng