Banner
09:40, 30/05/2024

Quốc hội sẽ thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024.