Banner
15:27, 25/02/2020
Mở rộng diện tích sản xuất cam theo quy trình sản xuất nông nghiệp VietGAP, hữu cơ chuyển đổi, đã và đang được huyện Hàm Yên nỗ lực thực hiện để nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm Cam sành Hàm Yên trên thị trường.