Banner
19:58, 09/04/2020
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Sơn tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, giúp người dân hiểu đúng, chủ động nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.