Banner
09:56, 23/01/2022
Chủ tịch nước đã mong muốn kiều bào, dù trong hoàn cảnh nào, sẽ luôn giữ vững tinh thần Việt Nam, "Lấy đoàn kết, để xoay vần vận mệnh" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.