Banner

(TTV) Chiêm Hóa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả từ thực tiễn

Thực hiện Đề án 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt để mang lại hiệu quả trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng và củng cố niềm tin trong nhân dân.