Banner

(TTV) Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội Ðảng lần thứ XIII đã đánh giá toàn diện kết quả công tác, bài học kinh nghiệm của Ðại hội XII, tiếp tục kế thừa và phát triển trí tuệ của Ðảng ta qua các kỳ Ðại hội trước, đồng thời thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới tư duy, phù hợp với thực tiễn thay đổi không ngừng và với thế và lực mới của đất nước.

 Hướng về Đại hội, nhân dân tỉnh Tuyên Quang gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.