Banner

(TTV) Nhân dân Tuyên Quang hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Trước mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân của tỉnh Tuyên Quang luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.