Banner

(TTV) Phát huy dân chủ, góp ý vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Được nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Yên hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao.