Banner

(TTV) “Lấy dân làm gốc”

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Tham gia góp ý vào các văn kiện, mỗi người đều thể hiện trách nhiệm, niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh “lấy dân làm gốc” luôn được Đảng ta gìn giữ trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào.