Banner

(TTV) Giữ gìn đoàn kết trong Đảng

Trước khi đi xa, Bác Hồ đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân tộc bản Di chúc thiêng liêng, Người đặc biệt căn dặn giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. Bác viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thực hiện Di chúc của Bác, những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã luôn đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vững vàng xây dựng quê hương.