Banner

(TTV) Yên Sơn vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Sơn đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân huyện vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và thắng lợi mới.