Banner

(TTV) Nghị quyết đi vào lòng dân

Thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, HĐND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.