Banner

(TTV) Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, niềm tin và khát vọng

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 128 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 5.000 đảng viên. Phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.