Banner

(TTV) Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân

11:45, 18/11/2021
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.