Banner

(TTV) Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

14:02, 27/12/2022
Sáng nay (27/12), Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên quang đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các Đảng bộ Khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh. 

 

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm được nội dung quan trọng trong Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy các cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

                                                                     

 CTV: Đăng Ninh