Banner

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở TỈNH TUYÊN QUANG THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Ngày 28-4, Ủy ban Bầu cử tỉnh có Thông báo số 09/TB-UBBC về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Tuyên Quang theo từng đơn vị bầu cử.

Xem chi tiết Thông báo số 09/TB-UBBC

 

Theo hdndtuyenquang.gov.vn