Banner

(TTV) Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách tại huyện Hàm Yên

12:32, 05/05/2022
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã thực hiện nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả các chương trình cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện phát triển kinh kế, tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.