Banner

(TTV) Xây dựng lớp kế cận cho Đảng

21:15, 19/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, việc phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên luôn được tỉnh quan tâm thực hiện nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức và bản lĩnh.