Banner

(TTV) Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên

13:41, 03/02/2023
Những năm qua, cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng. Nhiều chi, đảng bộ đã có việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên