Banner

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TUYÊN QUANG (24-6-2022)

08:32, 25/06/2022
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TUYÊN QUANG (24-6-2022)

https://www.youtube.com/watch?v=kfwfmD6tM3w