Banner

(TTV) Tập trung xây dựng nông thôn mới

13:53, 16/03/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân xã Hào Phú đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2022. Qua đó góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Dương lên 13 xã.