Banner

(TTV) Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội

20:57, 01/10/2023

Chiều ngày 1/10, Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

 

 

Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch Thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Kinh tế phát triển xanh và năng động, nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Không gian kinh tế - xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm về môi trường, sinh thái. Hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, tích hợp, hiện đại; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc; Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; Quốc phòng, an ninh vững chắc; Hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Xây dựng Tuyên Quang là tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển của tỉnh. Thông qua đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 325, ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện kế hoạch. Trong đó, cần xác định cụ thể tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án để xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực trong việc thực hiện quy hoạch. Thiết lập khung kết quả thực hiện theo từng giai đoạn làm cơ sở để rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, xem xét điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra. Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính tuân thủ các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt; đảm bảo tính liên kết, thống nhất, không mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, các địa phương. Đồng thời, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bối cảnh hội nhập quốc tế và thực tiễn tại tỉnh...

 

Cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025; Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn các công trình thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác./.

 

Lý Vinh – Lưu Khiêm