Banner

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHI BỘ ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (9-1-2024)

21:36, 09/01/2024

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHI BỘ ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (9-1-2024)

https://www.youtube.com/watch?v=OTGV6RONq3M