Banner

(TTV) Phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

13:49, 31/05/2022
Từ đầu năm 2019 đến nay đã có trên 5.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó đã có gần 1.500 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết quả đó khẳng định vai trò cũng như trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.