Banner

(TTV) Sơn Dương đẩy mạnh phong trào 3 cùng với nhân dân

20:50, 14/03/2022
Tháng 5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Đề án 02 về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội” hướng tới 12 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cùng nhân dân, góp phần cùng các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới.