Banner

(TTV) Na Hang tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2021

08:45, 02/12/2021
Thực hiện giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Tại huyện Na Hang, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.