Banner

(TTV) Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho tỉnh trong công tác xây dựng Đảng

Trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Trong đó đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Đề án số 16 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.