Banner

(TTV) Tăng cường cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ, hiệu quả từ thực tiễn

Trong hai năm gần đây, huyện Na Hang đã duy trì việc phân công cấp ủy đi dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn bản, khu dân cư. Với cách làm này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh toàn diện.