Banner

(TTV) Những con đường từ sự đồng lòng góp sức của nhân dân

Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng lòng góp sức của nhân dân, nhiều tuyến đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đây cũng là Đề án triển khai sớm nhất để cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.