Banner

(TTV) Thực hiện đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII xác định, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại là một trong ba khâu đột phá. Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn (giai đoạn 2021 – 2025) sẽ góp phần thực hiện hiệu quả khâu đột phá này.