Banner

(TTV) Đổi mới sinh hoạt Chi bộ Đảng ở Thượng Nông

Xác định chi bộ là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tỉnh Tuyên Quang đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Ghi nhận tại Đảng bộ xã Thượng Nông, huyện Na Hang.