Banner

(TTV) Yên Sơn đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển. Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025. Huyện Yên Sơn đã nhanh chóng triển khai tới các xã để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.