Banner

(TTV) Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 27%

“Tỷ lệ đô thị hóa trên 27%” là một trong những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Nhiệm vụ này đang được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt trú trọng thực hiện, nhằm góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang trong thời gian tới.