Banner

(TTV) Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.