Banner

(TTV) Đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Hướng về Đại hội XIII của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.