Banner

(TTV) Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này có nhiều điểm mới. Tại Tuyên Quang, các tầng lớp nhân dân đã phát huy trí tuệ, tâm huyết để tham gia đóng góp ý kiến, cũng như gửi gắm những mong muốn, kỳ vọng vào việc trọng đại của đất nước. Hầu hết các ý kiến nhất trí cao với nội dung của các dự thảo văn kiện.