Banner

(TTV) Tuyên Quang vững niềm tin trên chặng đường mới

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đề ra được hoàn thành. Thành công đó được bắt nguồn từ truyền thống cách mạng, từ sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc, là niềm tin vào sự đổi mới và phát triển của quê hương trên chặng đường mới.