Banner

(TTV) Phát huy vai trò của Đảng trong doanh nghiệp

Tuyên Quang hiện có trên 1.800 doanh nghiệp hoạt động. Tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển.