Banner

(TTV) Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt và có tính chất quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.