Banner

(TTV) Sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức thành công, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, là vấn đề được mỗi cấp ủy cơ sở xác định tập trung thực hiện trong thời gian tới.