Banner

(TTV) Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XVIII

Sáng ngày 25/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Dự Đại hội có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XVII đề ra. Tích cực, chủ động trong công tác tham mưu nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác năm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác, kịp thời tham mưu, tích cực đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng đảm bảo hiệu quả hơn. Phấn đấu 100% báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Hoàn thành biên soạn, xuất bản cuốn “Tuyên Quang – 30 năm đổi mới và phát triển”. 100% cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung các văn kiện của Đảng theo quy định. Hàng năm Chi bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, đảng viên hoàn tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Thúy Hà – Lý Dũng