Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang tập trung xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã huy động mọi nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng các công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.