Banner

(TTV) Tuyên Quang chú trọng công tác xây dựng Đảng

Năm 2020 đánh dấu chặng đường vẻ vang 90 năm có Đảng và 80 năm ra đời, trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được duy trì, phát huy đã tạo động lực để Tuyên Quang hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.