Banner

(TTV) Động lực thay đổi căn bản diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

20:40, 12/02/2024

Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã bước đầu mang lại kết quả, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Đời sống và tinh thần của người dân khu vực này từng bước được nâng lên.