Banner

(TTV) Đào tạo nguồn nhân lực cao đáp ứng nhu cầu của sự phát triển

20:34, 23/01/2023
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã xác định Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cao gắn với nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.