Banner

(TTV) Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

12:18, 24/11/2022
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng nhiều việc làm thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong huy động sức dân, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.