Banner

(TTV) Giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

12:29, 05/08/2022
Nhằm giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên giữ gìn và bảo tồn tiếng nói, trang phục truyền thống thông qua các hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ. Góp phần xây dựng và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.