Banner

(TTV) Tập trung xây dựng Hàm Yên trở thành huyện nông thôn mới

11:45, 20/01/2022
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò chủ thể của người dân,  phấn đấu có thêm Ba xã đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn... là những mục tiêu được huyện Hàm Yên đề ra trong năm 2022 nhằm đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình.